Štatút žiackej školskej rady

   • Štatút žiackej školskej rady

   • Preambula

    V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej  samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

     

    Článok I.

    Základné ustanovenia

    Žiacka školská rada sa ustanovuje pri Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste, na Športovej ulici č.1326  a vo svojej činnosti sa bude riadiť týmto štatútom. Sídlo ŽŠR je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

     

    Článok  II.

    Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

    Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej  samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov. Žiacka školská rada je poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania. 

     

    Článok  III.

    Činnosť žiackej školskej rady

    Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, podieľa sa na ich organizácii. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje  žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy. Iniciuje školskú záujmovú činnosť. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí  prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady  vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady. 

     

     Článok  IV.

    Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov a volebný poriadok do rady školy

    Žiacka školská rada má 9 - 12 členov. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy. Pri odstúpení  členov žiackej školskej rady  z jednotlivých tried sú noví členovia doplnení zvolenými zástupcami  za danú triedu. Členovia  ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu, podpredsedu a zapisovateľa tajným hlasovaním. Predsedom sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov. Z každej voľby sa robí zápisnica podpísaná zapisovateľom. Členstvo v ŽŠR zaniká odstúpením, ukončením alebo zanechaním štúdia, poškodzovaním jej dobrého mena, alebo odvolaním, ak si člen neplní svoje povinnosti nadpolovičnou väčšinou žiackej školskej rady, prípadne nadpolovičnou väčšinou všetkých žiakov danej triedy. Voľby zástupcu žiakov do rady školy: ŽŠR oboznámi najmenej 3 týždne pred voľbami všetkých žiakov školy o možnosti kandidovať do rady školy. Prihlásených kandidátov prerokuje na svojom zasadnutí, vypracuje kandidátku, z ktorej sa tajným hlasovaním zvolí zástupca do rady školy. Do rady školy postupuje ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov a odsúhlasila ho nadpolovičná väčšina členov ŽŠR. Pri rovnosti hlasov sa uskutoční dodatočná voľba z tých kandidátov, ktorí dosiahli rovnaký maximálny počet hlasov. 

     

    Článok  V.

    Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

    Člen ŽŠR má právo:

    • voliť a byť volený
    • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR
    • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR a slobodne sa k nim vyjadrovať
    • hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR
    • predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety
    • zrušiť členstvo

    Člen ŽŠR je povinný spolupracovať pri plnení úloh, tlmočiť úlohy a závery zo zasadnutí všetkým žiakom v triede. Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

     

    Článok  VI.

    Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

    Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady. Vypracuje plán práce na začiatku nového školského roka a správu o činnosti na konci školského roka a odovzdá ju vedeniu školy.

    Predseda žiackej školskej rady má právo:

    • požadovať vysvetlenie k absencii členov ŽŠR na zasadnutiach
    • byť informovaný o činnosti členov ŽŠR poverených vykonaním zverenej úlohy
    • rozdeľovať úlohy
    • vylúčiť člena i nečlena ŽŠR z miestnosti zasadnutia v prípade jeho nevhodného správania.

    Podpredseda žiackej školskej rady zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.

     

     Článok  VII.

    Hospodárenie žiackej školskej rady

    Náklady na činnosť žiackej školskej rady sa po dohode s riaditeľkou školy uhrádzajú z rozpočtu školy. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

      

    Článok  VIII.

    Záverečné ustanovenia, zasadnutia, rokovací poriadok

    Žiacka školská rada zasadá podľa potreby, najmenej raz za mesiac v určený deň. Zasadnutia žiackej školskej rady sú verejné. Z každého zasadnutia sa vedie prezenčná listina a zápisnica je podpísaná zapisovateľom.

     

    Článok IX.

    Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa  18.1.2011 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

     

    ŠTATÚT - formát PDF

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • VALENTÍNSKY SEMAFÓR LÁSKY 2020
  • Workshop - II. dôchodkový pilier
  • EXPO KARIÉRA 2020
  • Centrum odborného vzdelávania a prípravy
  • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 5.2.2020
  • Inovačný deň
  • Marián Poláček - II.D - ME vo vzpierani - reprezentácia SR
  • Stretnutie výchovných poradcov Žilinského okresu
  • Víťazstvo v okresnom kole - stolný tenis
 • Počítadlo návštev